เบอร์ติดต่อด่วน
บริการโรงพยาบาล
Kasemrad Card
ลูกค้าประกันชีวิต
ลูกค้าประกันสังคม
สนใจตรวจสุขภาพ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ count website visits

ข้อมูลโรงพยาบาล

 

 

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี

            ในปี  2536นี้ บริษัทบางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ( มหาชน ) ได้ร่วมจัดตั้ง บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ และก่อตั้งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี   โดยเปิดบริการ  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539  เป็นต้นมา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี  ตั้งอยู่ที่  2/22  ถนนมิตรภาพ  ตำบลปากเพรียว  บนพื้นที่ 4 ไร่  3 งาน  พื้นที่ใช้สอย  33,842   ตารางเมตร  มีอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรับบริการได้   300  เตียง ได้ขอและ

อนุมัติการใช้บริการ   200  เตียง

         

 

 

           โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   สระบุรี   จึงถือกำเนิดขึ้น   เมื่อวันที่  16  เมษายน  2536   ดำเนินงาน  โดย บริษัท สระบุรีเวชกิจ จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด( มหาชน ) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรี และบริเวณใกล้เคียงโดยเน้นมาตรฐานในการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้นและสุด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขยายความเจริญทางด้านการแพทย์ออกไปสู่ภูมิภาคและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรชาวไทย

                จากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล  และในเรื่องการให้บริการ    พนักงานประจำจัดเป็นหัวใจของการบริการ    ผู้บริหารโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว   จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในโรงพยาบาล   โดยมีสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้มีการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริการ  พิจารณาว่าปัญหานั้นเกิดจากระบบงาน   หรือเกิดจากบุคคล  ถ้าเกิดจากระบบงานก็ทำการปรับปรุงระบบต่อไป  ถ้าเกิดจากบุคคลก็พัฒนา  อบรมให้พนักงานนั้นมีความรู้  ความเข้าใจ  ความชำนาญ  และทัศนคติที่ดี

                ความพึงพอใจในการทำงานก็เป็นสิ่งสำคัญที่มีต่อการให้การบริการของพนักงานเอง   ถ้าความพึงพอใจในการงานสูง  ทัศนคติต่องานดี  การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการก็จะดีขึ้นด้วย   อีกทั้งในส่วนของพนักงานที่ไม่พึงพอใจในงานก็จะลาออก  เปลี่ยนงาน  ย้ายงาน  ซึ่งทำให้องค์กรเกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร  สรรหา  คัดเลือก  และพัฒนาอบรมพนักงานใหม่  จนกว่าจะชำนาญงาน    การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความเห็น  ทัศนคติต่อปัจจัยความพึงพอใจในการทำงานต่างๆ   เพื่อนำไปเสริมสร้างในปัจจัยที่พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจ   และสนับสนุนปัจจัยที่พนักงานพึงพอใจอยู่แล้วให้มากขึ้น

ทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

                ตั้งอยู่เลขที่  2/22  ถนนมิตรภาพ    ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง   จังหวัดสระบุรี   18000

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

              โรงพยาบาล ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2539 เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นมาตรฐานการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมให้บริการประชาชนในทุกระดับชั้น โรงพยาบาลจะเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค โดยยึดถือการบริการให้มีมาตรฐานสูงสุด ในราคาที่ยุติธรรม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนความร่วมมือกับเอกชนและหน่วยงานต่างๆ ในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่มีความสามารถในการรักษา สามารถให้การรักษาและบริการครอบคลุม ทั้งการตรวจรักษาทั่วไปและการตรวจรักษาเฉพาะทาง และมีแผนกที่ให้บริการที่ทันสมัย อาทิ

 

แผนกผู้ป่วยนอก OPD

ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการแต่ละสาขาเฉพาะทาง

 

แผนกอายุรกรรม    

          แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี  ตั้งอยู่ชั้น 1 ให้การตรวจและรักษาผู้ใช้บริการทั่วไป ชาวต่างชาติ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทคู่สัญญา และผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิต และบุคคลทั่วไป โดยแพทย์อายุรกรรมทั่วไป และแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาท

          โรคทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด ไขมัน ความดันโลหิต โรคปอด ไอ หอบหืด กระเพาะ ตับ ลำไส้

          โรคตับอักเสบ BIOLOGY & VIRUS โรคติดเชื้อ อักเสบ ท้องร่วง บิด อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิ เลือด และโรคเลือด เบาหวาน คอพอก ไธรอยด์ โรคไต กระเพาะปัสสาวะ โรคอื่นๆ ทั่วไป 

          โทร. 036-315-555-93 ต่อ 8170, 1126 

 

 แผนกศัลยกรรม

 • ให้บริการศัลยกรรมทั่วไป ได้แก่ ศัลยกรรมอุบัติเหตุ ศัลยกรรมเฉพาะทางลำไส้และทวารหนัก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบทางเดินปัสสาวะ ริดสีดวงทวาร ถ่ายเป็นเลือดฝีคัณฑสูตร ผ่าตัดไส้เลื่อน ทำหมันชาย ขลิบปลาย ผ่าตัดเนื้องอก ก้อนที่เต้านม ผ่าซีสต์ ผ่าฝี หนอง เย็บแผล ล้างแผล ก้อนที่ไทรอยด์ เส้นเลือดขอด ก้อนที่ลำไส้ ตัดไฝ นิ้วในถุงน้ำดี เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย เป็นต้น รวมไปถึง 
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ORTHOPEDICS) โดยแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

           ปัญหาด้านกระดูกและข้อที่สามารถดูแลรักษาได้ อาทิ  
           1.การบาดเจ็บของกระดูก ข้อ เอ็น ประสาท
           2.อาการปวดมากบริเวณ ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ
           3.การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ข้อยึดติด
           4.มีก้อนโตผิดปกติ
           5.อาการชา อ่อนแรง ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
           6.การทำงานของมือ แขน ผิดปกติ การเดินผิดปกติ
           7.การผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด

                     สถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์

           - ห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัย

           - ห้องผ่าตัดเล็ก

           - การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก

           - ตรวจ ultrasound

           - ห้องตรวจ ENDOSCOPY UNIT (ห้องตรวจทางเดินอาหารด้วยกล้อง) แพทย์และผู้ชำนาญการ

           - ORTHOPEDICS (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

           - GENERAL SURGERY (ศัลยกรรม)

           - UROLOGY (ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ)

           - NEUROSURGERY (ศัลยกรรมระบบประสาท)         

 

 แผนกกุมารเวช

 •    เด็กจะได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาล พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการดูแลแด็กแรกเกิดโดยเฉพาะ และให้บริการตรวจรักษาโรคให้แก่เด็กตั้งแต่แรกคลอดถึง อายุ 15 ปี เพื่อตรวจสุขภาพเด็กให้มีภูมิคุ้มกัน แนะนำการเลี้ยงเด็กและการโภชนาการ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ ตามวัยและ อื่น ๆ   และยังมีแหล่งเรียนรู้และสันทนาการ เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กทุกวัยได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 

 

 แผนกคลีนิคพิเศษ

 • ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางหลายด้าน โดยแบ่งออกเป็น ทางด้าน จักษุ ให้บริการตรวจรักษาโรคตาทุกชนิด และ ทางด้านโรคผิวหนัง ซึ่งให้บริการตรวจรักษา โรคที่เกี่ยวกับผิวหนังทุกชนิด โดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

 แผนกสูติ - นรีเวช

 • ดำเนินการโดยสูตินรีเวช ที่พร้อมด้วยเครื่องมือตรวจ ที่ทันสมัย เช่นอัลตร้าซาวด์ การเจาะน้ำคร่ำ เครื่องติดตามตรวจสอบความผิดปกติของทารกในครรภ์รักษา ให้บริการฝากครรภ์ ทำคลอด และโรคทางอวัยวะสืบพันธุ์ มีทั้งห้องทำคลอด และห้องพักทารก รวมไปถึงการดูแลสุขภาพ ของแม่และเด็กภายหลังคลอด

          บริการ, สถานที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ การฝากครรภ์และการคลอด 

 • ให้บริการฝากครรภ์
 • การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล
 • การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่าง ๆ
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอด หลังคลอด และการดูแล และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          นรีเวช-วิทยา ผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช และเนื้องอกอวัยวะสืบพันธ์สตรี

          ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี ได้แก่
             1. Pap smear
             2. Thin Preparation

 • ตรวจหา HPV-Typing

 • Colposcopy โดยการใช้กล้องส่องขยายดูเซลล์ช่องคลอดและปากมดลูก

 • ตรวจหา Tumor maker ต่าง ๆ

 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา การป้องกันโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างถูกต้อง เป็นรายบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของรพบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 • ผ่าตัดโรคทางนรีเวช และเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 • ตรวจรักษาโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 • ให้การรักษาโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรีอย่างสม่ำเสมอ และครบวงจร

 • วัยทอง   เรามีสูติ-นรีแพทย์ ที่สามารถให้คำปรึกษาภาวะวัยทอง ทั้งในบุรุษ สตรี ทุกวันทำการและวันหยุด รวมทั้งภาวะการขาดฮอร์โมนที่ต้องให้ฮอร์โมนทดแทน 

 

แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

 • มีรถรับส่งผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือ ที่ทันสมัย ให้บริการตลอด 24 ช. ม.
  โดยมีการจัดพื้นที่รับรอง แยกจากผู้ป่วยปกติ และมีแพทย์พยาบาล ที่มีความชำนาญในการ ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ

 

แผนกเภสัชกรรม

 • ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำ ในการใช้ยาได้ถูกต้อง และ ความสะดวกรวดเร็วในการรอรับยา

 

แผนกเวชระเบียน

 • จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการค้นหาข้อมูล และนำข้อมูลกลับมาใช้

 

แผนกประชาสัมพันธ์

 • ให้บริการต้อนรับ ติดต่อสอบถามห้องพักผู้ป่วย และช่วยประสานระหว่างผู้มาใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

แผนกประสานงาน ทางการแพทย์

 • เป็นหน่วยงานที่ประสานงานกับผู้ประกันตน สถานประกอบการ สำนักงานประกันสังคม และสถานพยาบาล สามารถช่วยเหลือ รับทราบข้อมูล เรื่องราวร้องทุกข์ ตลอดจนปกป้องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง จากกระบวนการการรักษาพยาบาล เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้กรอบมาตรฐานวิชาชีพโดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00 - 17.00 น.

 

แผนกผู้ป่วยใน IPD

               บริการผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นห้องพักผู้ป่วยวีไอพี หรือห้องพักผู้ป่วยสามัญ

 • บริการด้านห้องพักมาตรฐานปรับอากาศทุกห้อง หรูหรา สะดวกสบาย โดยทางโรงพยาบาลได้นำหลักการบริการแบบโรงแรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
 • ห้องพักผู้ป่วย ห้องพิเศษเดี่ยว หรูหรา สะดวกสบาย โดยทางโรงพยาบาลได้นำหลักการบริการแบบโรงแรมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
 • ห้อง VIP ภายในแยกออกเป็นสองส่วนคือห้องพักผู้ป่วยและห้องพักผ่อนของญาติ ในแต่ละห้องมีห้องน้ำส่วนตัว
 • ห้อง Deluxe ให้บริการดุจห้องพักในโรงแรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบน้ำร้อน- เย็น, เครื่องฟอกอากาศ และไมโครเวฟ

แผนกเอ็กซเรย์ บริการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( C.T. SCAN ) เพื่อรองรับผู้ป่วยเป็นพิเศษ พร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับตรวจภายในร่างกาย

แผนกผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์

แผนกกายภาพบำบัด หรือเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประกอบด้วยคณะแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยได้จัดสวนสุขภาพกลางแจ้ง ไว้เป็นพิเศษ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของประสาท และกล้ามเนื้อ ให้คืนสภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้น

แผนกทันตกรรม ประกอบด้วยห้องทำฟัน 2 ห้อง ซึ่งสามารถให้บริการได้ในเวลาเดียวกัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยปราศจากเชื้อโรค

แผนกห้องปฏิบัติการ ให้บริการและวิเคราะห์โรค ด้วยนักเทคนิคการแพทย์ ทำให้สามารถตรวจโรคได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อภาวะโรค

แผนกไตเทียม ( Hemodialysis ) ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย 4 เตียง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เฉพาะทางโรตไต

แผนกผ่าตัด มีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวน 4 ห้องพร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมืออันทันสมัย ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการติดเชื้อในขณะผ่าตัด

ศูนย์นวดแผนไทย สัมผัสวิธีแห่งความผ่อนคลายได้ทุกวัน เวลา 8.00 ? 18.00 น. พบกับการนวดแผนไทย ช่วยทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น ลดความเครียดจากการทำงาน และช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ

 • การประคบสมุนไพร การประคบสมุนไพร แก้ปวดเมื่อย เส้นตึง แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ บวม แก้ปวดข้อ ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย กรณี อัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยกระตุ้นหรือเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น ลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ หรือ บริเวณข้อต่อบริเวณประคบ
 • นวดฝ่าเท้า เท้าเป็นศูนย์รวมของปลายเส้นประสาท จากอวัยวะทั้งภายในภายนอกที่สำคัญของร่างกาย การนวดฝ่าเท้า จะช่วยบรรเทาอาการปวด หรือเจ็บป่วยได้ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด โดยคุณยังสวมเสื้อผ้าได้ตามปกติ นั่งเอนหลัง หรือนอนบนเบาะนุ่มสบาย จะเริ่มจากทำความสะอาดเท้า เสร็จแล้วจะชโลมโลชั่น หรือแป้งบนเท้าเลยไปถึงขา เพื่อให้การกดจุดง่ายขึ้น จากนั้นก็เริ่มลงมือนวดเท้าเบา ๆ ก่อน จะลงมือกับจุดแต่ละจุดบนฝ่าเท้า

ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

แผนกตรวจสุขภาพ

ศูนย์ความงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • มีลิฟท์ไว้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 • มีห้องประชุมสัมมนา สำหรับจัดงานเลี้ยงหรืองานประชุมสัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ประมาณ 300 คน พร้อมด้วยเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ครบครัน
 • มีศูนย์อาหาร, มุมกาแฟ และมินิมาร์ทไว้คอยให้บริการ
 • ลานจอดรถ ที่สามารถจอดรถได้ 300 คัน